Odia Calendar 2023 | Odia Kohinoor Calendar 2023

Odia Kohinoor Calendar 2023 | Odia Calendar 2023 pdf | Odia Calendar Marriage dates 2023 | Odia Calendar January 2023 | Odia Calendar February 2023 | Odia Calendar March 2023 | Odia Calendar April 2023 | Odia Calendar May 2023 | Odia Calendar June 2023 | Odia Calendar July 2023 | Odia Calendar August 2023 | Odia Calendar September 2023 | Odia Calendar October 2023 | Odia Calendar November 2023 | Odia Calendar December 2023

Odia Calendar January 2023

Odia Calendar 2023

Odia Calendar January 2023

Odia Calendar February 2023

Odia Calendar February 2023

Odia Calendar March 2023

Odia Calendar March 2023

Odia Calendar April 2023

Odia Calendar April 2023

Odia Marriage Dates In January 2023

15th January 2023, Sunday

17th th January 2023, Tuesday

18th January 2023, Wednesday

19th January 2023, Thursday

22th January 2023, Sunday

25th January 2023, Wednesday

26th January 2023, Thursday

27th January 2023, Friday

30th January 2023, Monday

31st January 2023, Tuesday

Odia Brata Dates In January 2023

26th January 2023, Thursday

27th January 2023, Friday

Odia Festival Dates In January 2023

Jan 1SundayNew Year, Samba Dashami
Jan 6FridayDeva Abhisheka & Purnima
Jan 12ThursdaySwami Vivekananda Jayanti
Jan 14SaturdayMakar Sankranti Pongal
Jan 21SaturdayAmavasya
Jan 23MondayNetaji Subhas Chandra Bose Jayanti
Jan 26ThursdayRepublic Day, Saraswati Puja

Odia Calendar May 2023

Odia Calendar May 2023

Odia Calendar June 2023

Odia Calendar June 2023

Odia Calendar July 2023

Odia Calendar July 2023

Odia Calendar Auguest 2023

Odia Calendar Auguest 2023

Odia Calendar September 2023

Odia Calendar September 2023

Odia Calendar October 2023

Odia Calendar October 2023

Odia Calendar November 2023

Odia Calendar November 2023

Odia Calendar December 2023

Odia Calendar December 2023

Which date is best for marriage in january 2023?

15th, 17th, 18th, 19th, 22th, 25th, 26th, 27th, 30th, 31st Jan 2023

Leave a Comment